Utbildning & Support

Villkor och svar på vanliga frågor

Teknisk support innefattar produktrelaterade frågor samt licensärenden. Dessa ärenden är kostnadsfria och ingår i licensavgifterna.

I licensavgifterna, reglerade i Exopen Systems AB – Allmänna villkor, ingår teknisk support.

Ni når vår support via e-post: support@exopen.se.
Skriv ditt ärende tillsammans med felmeddelandet.

Fjärrstyrning med hjälp Teamviewer

Teamviewer finns att ladda ner via länken nedan:

Ladda ned Teamviewer

Kunskapsbank
A
A-skatt – Vad är A-skatt?

A-skatt kallas den inkomstskatt som löntagare betalar, vilken dras direkt från lönen av arbetsgivaren. Pensionärer och näringsidkare som antingen inte får, eller inte vill ha F-skatt betalar A-skatt. A-skatten beskrivs oftast som preliminär skatt på lönebeskedet, då den slutgiltiga skatten räknas ut på deklarationen vid slutet av taxeringskalendern.

Ad-hoc rapportering – Vad är ad-hoc rapportering?

När man säger att något är ad hoc, så menar man att det är gjort för ett specifikt ändamål, och ej avsett som en generell lösning. Syftet med Ad-hoc rapporter är att fylla ett hål som inte fylls av de befintliga rapporterna. En rapport skapas alltså för att ge svar på en fråga som uppstår just nu eller att man behöver veta mer om en befintlig rapport. Man vill till exempel drilla ner till kontonivå eller underliggande transaktion. Återkommande efterfrågan på information ger istället en vanligt rapport såsom månadsrapporter inom företag.

Affärshändelse – Vad är en affärshändelse?

En affärshändelse kan bland annat vara en försäljning eller en betalning, något som uppstår vid själva investeringen. Det är en ekonomisk transaktion med en motpart som påverkar företags ekonomiska ställning eller annat resultat som kan registreras. Bokföring består till exempel av registrerande affärshändelser.

Affärsplan – Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan överföras i affärsmål, en plan för att uppnå målen samt en bedömning på hur man ska genomföra arbetet. En affärsplan kan också bestå utav bakgrundsinformation om teamet eller organisationen. När ett nytt företag etableras är affärsplanen ett viktigt dokument för att kunna få hjälp av finansiärer eller andra intressenter.

Amortering – Vad är en amortering?

Amortering är en avbetalning på en skuld. Ofta betalar man av skulden med en så kallad amorteringsplan men det kan ske på olika sätt såsom rak amortering, en trappstegsplan och så vidare.

API – Vad är ett API?

Ett applikationsprogrammerings gränssnitt, ett API, är ett gränssnitt till ett applikationsprogram som kan användas och gör det möjligt att kommunicera med ett annat program. Ett API fungerar som så att det kan bygga en bro mellan olika program, som därmed gör att man kan använda sig av funktioner i andra program och synkronisera datan mellan programmen.

Arbetsgivaravgifter – Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter betalas av en arbetsgivare till en arbetstagare och är en form av beskattning. Normalt sett är detta ett procentuellt påslag som betalas in till skattemyndigheterna. Beroende på land, kan avgiften, delvis eller helt och hållet vara en social avgift som är kopplad till det sociala försäkringssystemet eller fullt ut vara en beskattning. De flesta länder har någon form arbetsgivaravgift.

Avkastning – Vad är avkastning?

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång har förändrats i värde och är ett ekonomiskt begrepp. Det är möjligt att mäta avkastningar på olika sätt och beroende på hur ofta man väljer att mäta avkastningar kan man tala om månadsavkastningar, veckoavkastningar eller dagsavkastningar.

B
Balansrapport – Vad är en balansrapport?

En balansrapport är en förenklad variant av en balansräkning. Skillnaden består ofta av att balansrapporten är mer detaljerad, då den har en rad för varje balanskonto. Den används typiskt som ett internt arbetsdokument i ett företag eller en organisation medan en balansräkning används mer för extern redovisning och kommunikation.

Balansräkning – Vad är balansräkning?

I årsredovisningen redovisas balansräkningen. En balansräkning visar ett företags tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle, den finansiella ställningen, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i företagets bokföring. Balansräkningen ställs upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital på den andra sidan. Balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulder, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen.

Balansräkningens delar:

Balansräkningens debetsida visar företagets tillgångar. Dessa tillgångar består av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som stadigvarande avses användas eller innehas. Omsättningstillgångar är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.

Balansräkningens kreditsida består av företagets eget kapital och skulder. Till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar. Eget kapital är det kapital som ägarna själva har investerat i företaget. Till skulder räknas kortfristiga skulder som ska betalas inom ett år och långfristiga skulder som förfaller efter mer än ett år.

Beslutsstöd – Vad är beslutstöd?

Beslutsstödssystem används inom företag för ekonomiska beslut och kan även kallas Business intelligence. Det ska hjälpa företag att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld och därmed kunna ta bättre beslut. Beslutsstöd är ett samlingsnamn för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, bland annat genom datorbearbetning av stora informationsmängder.

Bokföring – Vad är bokföring?

Att bokföra innebär att redovisa sina ekonomiska händelser, därmed att föra anteckningar över affärstransaktioner. Det finns ett standardiserat sätt som bokföringsnämnden har satt så att alla näringsidkare bokför på samma sätt. Utefter den svenska bokföringslagen måste varje affärshändelse presenteras i systematisk ordning och i datumordning. Detta innebär att den ska delas upp på två eller flera konton.

Bokslut – Vad är ett bokslut?

Företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Det måste vara i form av en årsredovisning eller ett årsbokslut. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen beror på storlek på företaget och också på vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för ett företag under året och hur situationen ser ut vi räkenskapsårets utgång. Det är noga reglerat hur antingen ett årsbokslut eller en årsredovisnings ska upprättas.

Bolagsskatt – Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt är en skatt som aktiebolag i Sverige får betala för den vinsten företaget eller bolaget gör. Ekonomiska föreningar och i vissa fall stiftelser betalar även bolagsskatt. Skatteregler för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.

Brutet räkenskapsår – Vad är ett brutet räkenskapsår?

Brutet räkenskapsår börjar alltid den 1:e i vilken månad som helst och avslutas sen 12 månader senare. Det är alltid 12 månader i ett räkenskapsår om det inte är undantagsfall för ett nystartat bolag eller om ett företag begärt att få lägga om räkenskapsåret, vilket då kan bli förkortat eller förlängt. Det får dock inte vara längre än 18 månader. När ett räkenskapsår är slut, ska en del verksamheter redovisa och klargöra skulder och tillgångar, kostnader och intäkter samt ut- och inbetalningar, det vill säga upprätta bokslut. I många fall presenteras även en budget och styrelsen brukar i samband med detta kalla till ordinarie årsmöte.

Brutto – Vad är brutto?

Brutto hänvisar till ett värde eller belopp före avdrag. Motsatsen till brutto är netto, vilket innebär ett värde eller summa efter avdrag. Brutto och netto används inom penningvärden och inom ekonomi, handel och andra närliggande områden.

Bruttolöneavdrag – Vad är bruttolöneavdrag?

Bruttolöneavdrag innebär att en anställd byter ut en del av sin lön innan skatt i utbyte mot en förmån. Detta innebär att arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren och den skattepliktiga lönen för den anställde minskar.

Budget – Vad är en budget?

Det är en prognos för planerade och framtida ekonomiska händelser. Budgetering har flera syften. Ett förenklat sätt att se på budgetering är att det ska ge en prognos för kommande räkenskapsperiod. På ett djupare plan är det lite mer komplicerat, då en budget skiljer sig bland företag och vilken typ av företagsform det är. En budget görs för att ge en prognos av intäkter och kostnader. Det blir ett verktyg för beslutsfattning och för att se hur företagets resultat stämmer överens med prognosen. En budgetering på ett företag kan delas in i tre huvudbudgetar. Resultatbudget, likviditetsbudget och en budgeterad balansräkning.

Resultatbudgeten är en plan över kommande intäkter och kostnader och hur de påverkar verksamhetens resultat. Den består av delbudgetar som anpassas efter verksamheten. Delbudgetar kan vara marknadsbudget och försäljningsbudget och delbudgetar kan vara kostnader för till exempel personalbudget.

Likviditetsbudget är en plan som för hur pengar ska användas och skaffas, detta visar inte resultatbudgeten. Det är uppskattningar av framtida ut- och inbetalningar som företaget kan kommas ha, vilket visas på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Företag gör en likviditetsbudget för att ett företag ska kunna hantera de in- och utbetalningar som inträffar under ett räkenskapsår. Företag kan till exempel ha intäkter på ett högt belopp men inbetalningarna kanske inte infaller under det räkenskapsåret vilket leder till att det inte finns täckning för utbetalningarna. Det är viktigt att göra en likviditetsbudget som lämnar plats för oväntade utbetalningar.

D
Dashboard – Vad är Dashboard?

Dashboard kan översättas till instrumentbräda på svenska. När man pratar om dashboards i ekonomiska sammanhang eller för verksamhetsstyrning så handlar det om att visualisera sina nyckeltal och mål. Förutom att identifiera vilka mål och nyckeltal man ska styra organisationen mot så behöver man även visualisera dessa på ett sätt som alla medarbetare kan ta till sig.

En dashboard innehåller ofta grafer, tabeller och hastighetsmätare som gör det enkelt att snabbt se trender, KPI:er och resultat.

Deflation – Vad är deflation?

Deflation innebär en minskning av penningmängden vilket leder till att penningvärdet ökar. Den allmänna prisnivån faller då vanligen. Deflation är motsatsen till inflation, vilka båda vanligtvis mäts av konsumentprisindex. Deflation är relativt ovanligt, Sverige hade sin senaste deflation i maj 2014. Ofta kommer en deflation som följd av perioder av prisstegringar. Deflation är skadligt för ekonomin i sin helhet.

Deklaration – Vad är en deklaration?

En deklaration är en handling på hur mycket en person tjänat under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Detta ska skickas till Skatteverket årligen.

Direkt kostnad – Vad är en direkt kostnad?

En direkt kostnad är en kostnad för en specifik kostnadsbärare som lätt ska gå att urskilja. Inköps- material- och lönekostnader är exempel på direkta kostnader.

E
E-bokföring – Vad är E-bokföring?

E-bokföring är bokföring på internet, digital hantering istället för manuell. E-bokföring gör traditionell bokföring enklare då den blir mer automatiserad vilket i sin tur leder till tidsbesparing. Steget att själv knappa in kredit och debet eller betala en revisor för att göra detta automatiserar betalningar och bokföringen. E-bokföringsprogrammen kan även vara kopplade till kundens internetbank. E-bokföring eller webbaserad bokföring som det ofta kallas finns ofta som en molntjänst, vilket betyder att programmet ligger på externa servrar vilket ger enklare uppdateringar, bättre säkerhet och bättre åtkomst.

E-faktura – Vad är E-faktura?

E-faktura är ett system för elektroniska fakturor i Sverige som ger betalaren kontroll att godkänna en betalning innan den dras från personens bankkonto. Fakturan presenteras elektroniskt i internetbanken och efter kontoinnehavarens godkännande görs betalningen automatiskt på förfallodagen.

Eget kapital – Vad är eget kapital?

Eget kapital beskrivs ofta som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Eget kapital tillkommer genom att intressenter, som medlemmar eller ägare skjuter till medel eller genom att organisationen samlar på sig vinst. Eget kapital är organisationens egna medel.

Ekonomistyrning – Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning är åtgärder inom ett företag för att uppnå definierade ekonomiska mål. Ledningen vill styra personalens beteende så att nå företagets mål. Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, analyser, kalkylerbudgetering och prognoser. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta controller.

Ekonomistyrning har traditionellt varit inriktat på finansiella mått och mål och främst på kostnader. Ekonomistyrning handlar om mer än bara kostnader och har blivit ett vidare mått. Den skall översätta affärsplanens övergripande mål, strategier och handlingsplaner till konkreta och mätbara budgetar.

Ekonomisystem – Vad är ett ekonomisystem?

Ett ekonomisystem är ett system för hantering, lagring och rapportering av ett företags data. Det finns många olika ekonomisystem som också fungerar på olika sätt. Vad som är vanligt att du kan göra direkt i systemet är bland annat fakturering, orderhantering, bokföring och också upprätta din leverantörs- och kundreskontra i systemet. Ett ekonomisystem har många benämningar såsom ekonomiprogram, bokföringsprogram, affärssystem eller redovisningssystem.

Excel – Vad är Excel?

Excel är ett program för enklare datahanteringsuppgifter och för kalkyl som ingår i programsviten Microsoft Office. Första versionen av Excel kom redan 1985 och efter det har Microsoft fortsatt att utveckla programvaran med regelbundna nyutgåvor.

Extern redovisning – Vad är extern redovisning?

Extern redovisning kallas i lag för affärsredovisning och finns till för att ge företagets externa intressenter information om ett företags resultat och ställning under en bestämd period. Extern redovisning ska alltså tillhandahålla information till bland annat aktieägare, investerare och långivare. Alla händelser som medför en direkt förändring i balansräkningen ska rapporteras och registreras.

F
F-skatt – Vad är F-skatt?

F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet. F:et står för företag och kan alltså utläsas företagsskatt. En F-skattare har fått rätt, från Skatteverket, att själv betala in preliminärskatt och sociala avgifter. I F-skatten ingår statlig inkomstskatt, kommunalskatt och sociala avgifter. En egenföretagare får ett F-skattebevis samt en F-skattsedel, då egenföretagaren ansöker om F-skatt. Ett företag som betalar finns registrerat hos Skatteverket.

Faktura – Vad är en faktura?

En faktura eller räkning är ett momsredovisningsunderlag, bokföringsverifikat och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren kräver betalt från den betalningsskyldige.

Fond – Vad är en fond?

En fond är en samling av en rad olika typer av räntebaserade värdepapper eller aktier. En fond förvaltar en ekonomisk tillgång där avkastningen endast kan användas för specificerade ändamål.

Fullmakt – Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär rätt till en person att företräda någon annan. Personen som får en fullmakt kallas ofta fullmäktig, fullmaktstagare eller ombud. Rätten kan vara begränsad på olika sätt, till en viss tid, till ett visst ärende eller kanske till ett visst område. Om en fullmakt inte är tidsbegränsad gäller den till dess att den återkallas.

G
Gäldenär – Vad är en gäldenär?

En gäldenär är en person som har en skuld till någon annan. Skulden kan till exempel vara pengar. Den gäldenären har en skuld till kallas borgenär.

H
Handelsbolag – Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare/bolagsmän. Ägarna i ett handelsbolag kallas bolagsmän. Delägarna är juridiska eller fysiska personer och de är personligen ansvariga för företagets skulder och avtal. Det innebär att om bolaget inte kan betala sina skulder har fordringsägarna rätt att kräva in skulden av bolagsmännen, som får betala ur egen ficka. Verksamhetsansvarig kallas den personen som är högst ansvarig för ett handelsbolag.

J
Juridisk person – Vad är en juridisk person?

En juridisk person är en person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan teckna avtal, ta på sig skulder samt äga tillgångar och kan även uppträda som part i en domstol.

K
Kapital – Vad är kapital?

I dagens samhälle ses arbetskraft och naturtillgångar vanligen som kapital, naturkapital vs humankapital. Inom företagsekonomi skiljer man på eget kapital och lånat kapital.

Kassaflödesanalys – Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflöde är en rapport som visare företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod. En kassaflödesanalys är en sammanställning av kassaflödet som används för att visa en bild över de likvida medel som förs in och ut ur företaget.

Kassaflödesanalysens tre delar:

  1. Kassaflödet från den löpande verksamheten
  2. Kassaflödet från investeringsverksamheten
  3. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Kommanditbolag – Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag är en bolagsform där det finns två typer av delägare, en med obegränsat ekonomiskt ansvar och personer med begränsat ekonomiskt ansvar. I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare som ansvarar för ett begränsat kapital som de satt in i bolaget och minst en som är fullt ansvarig för bolagets skulder. Det fulla betalningsansvaret ligger hos den fullt ansvariga, även kallad bolagsman.

Konjuktur – Vad är konjunktur?

Det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi kallas konjunktur. Variabler som inverkar kan bland annat vara tillväxt, inflation eller arbetslöshet. Det finns både hög- och lågkonjunktur, goda tider respektive dåliga tider.

Konkurs – Vad är en konkurs?

Konkurs är ett juridiskt begrepp som innebär att en persons samtliga tillgångar tas om hand för att sedan fördelas mellan personens borgenärer.

Konsolidering – Vad är konsolidering?

Konsolidering är en term inom koncernredovisning som innebär att finansiella rapporter från minst ett dotterbolag och ett moderbolag eller ett intressebolag sammanfogas.

Kontoplan – Vad är en kontoplan?

En kontoplan är en förteckning över alla de konton ett företag använder i sin bokföring. De flesta svenska företag använder idag en variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Det finns lite olika varianter ett företag kan välja, som passar mer eller mindre beroende på ett företags bransch.

L
Likviditet – Vad är likviditet?

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Har ett företag möjlighet att betala sina skulder i tid är företaget likvida. Det är alltså en benämning som illustrerar förmågan att erhålla kontanter eller ett företags betalningsförmåga.

Likviditetsrapport – Vad är en likviditetsrapport?

Likviditetsrapport / prognos är en rapport som beskriver ett företags förmodade behållning av pengar på bankkontot framåt i tiden.

En likviditetsbudget görs eftersom betalningsströmmarna in och ut från företaget inte stämmer överens med intäkter och kostnader. Företagets planerade inbetalningar och utbetalningar sammanställs i en likviditetsbudget för att visa företagets budgeterade likviditet vid olika tidpunkter. Likviditetsbudgeten sträcker sig över ett år men är sammanställd per månad. Den visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Lön – Vad är lön?

Lön är en ersättning för utförande av ett arbete och betalas oftast ut i pengar men kan också betalas ut i varor eller tjänster. Tilläggsförmåner och eventuell bonus räknas också till lönen.

M
Momsredovisning – Vad är momsredovisning?

På majoriteten av alla varor och tjänster ska moms betalas. Den som driver eget företag ska redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket. Momsredovisningen beräknas genom skillnaden mellan ingående moms (moms på köpta tjänster eller varor) och utgående moms (moms på sålda tjänster och varor). Det beräknas, för att får fram det som ska betalas eller få i retur från Skattemyndigheten.  Sverige sker momsredovisningen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis, beroende på omsättningens omfattning.

N
Netto – Vad är netto?

Resultatet efter avdrag är netto. Netto används för att beskriva ett belopp, en vikt eller liknande. Motsatsen till netto är brutto som beskriver ett värde innan avdrag. I ekonomi- och handelssammanhang används ofta båda begreppen.

Nyckeltal – Vad är nyckeltal?

Nyckeltal behövs för att värdera ett företag och dess verksamhet. De används bland annat för jämförelse. Det räcker inte alltid att se resultatet på bokslutsdagen om företaget går bra eller dåligt. För att på ett mer detaljerat plan kunna beskriva hur ett företag egentligen mår behövs nyckeltal. Nuläget mäts då med de uppsatta mål som företaget har. Allt för att kartlägga att företaget är på rätt spår. Det kan också användas för analys eller som beslutsstödsunderlag för ekonomiska förändringar.

Nyckeltal används för jämförelse, där olika mått till exempel kan jämföras med resultat inom samma område från föregående år eller mot konkurrenter. Det ger även en översikt över ett företags ekonomiska tillstånd vilket kan vara intressant för investerare.

O
OCR-nummer – Vad är OCR-nummer?

OCR-nummer fungerar som ett referensnummer och innehåller ofta uppgifter om fakturanummer och/eller kundnummer och finns för att betalningsmottagaren ska kunna automatisera bokföring och registrering av inbetalningar. Numret hittas vanligen till vänster på inbetalningskort mellan tecknen # och #. De används vid betalning till bank- och plusgirokonto.

Offentlig upphandling – Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är ett förlopp för inköp av varor och tjänster som utförs av offentlig sektor. Detta regleras med specifika regler och lagar. Detta för att garantera att myndigheter behandlar alla som får affärskontrakt med offentlig sektor lika.

P
Periodisering – Vad är periodisering?

Periodisering är ett begrepp inom redovisning som innebär att utgifter och inkomster ska bokföras under den perioden resursen förbrukats eller intjänats.

Prognosverktyg – Vad är prognosverktyg?

Utöver företagets budget så behöver företag göra prognoser för att följa att verksamheten klarar av att nå budgeten. Prognoser används alltså som styrinstrument av ledningen. Prognosen innehåller det utfall företaget har uppnått till dagens datum samt de förväntade förändringar av resten av budgetperioden. Om prognosen visar på avvikelser mot budgeten så kan ledningen göra de förändringar som krävs. Det börjar bli vanligare att gå ifrån fasta prognoser för innevarande verksamhetsår till att jobba med rullande prognos. Detta ställer krav på snabba prognoser och då behövs ett prognosverktyg. Det fungerar som ett budgetverktyget men med möjligheten att använda data från systemen så att utfall och resterande budgetsiffror summeras.

Påminnelse – Vad är en påminnelse?

En betalningspåminnelse är ett dokument som skickas till en gäldenär från en borgenär om kunden inte har betalat sin faktura i tid. Den påminner om att fakturan har passerat förfallodagen, det vill säga att fakturan är förfallen. En påminnelse skickas endast om fakturan har förfallit.

R
Rapportverktyg- vad är ett rapportverktyg?

Ett rapportverktyg kan tillhöra ett affärssystem eller vara fristående och därmed oberoende av datakälla. Rapportverktyg hjälper företag att ta fram siffror ur system för analys och som beslutsunderlag. Ett rapportverktyg kan vara ett eget system, integrerat i excel eller så visas rapporterna i webben. Användaren av ett rapportverktyg kan skapa egna rapporter, ta fram ad-hoc rapporter eller ta fram standardrapporter. Datan kan presenteras både som siffror, text eller grafiskt i dashboards.

Resultaträkning- vad är resultaträkning?

Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter och kostnader och ger periodens resultat. Det är en sammanställning av resultatkonton i bokföring. Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust. Resultaträkningen måste presenteras enligt en viss form för överskådlighetens skull. Formen bestämmer bland annat i vilken ordning posterna i balans- och resultaträkningen skall visas. Om företaget tidigare har lämnat in en årsredovisning skall varje post i balans- och resultaträkningen jämföras med motsvarande belopp för tidigare år.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla:

· – rörelseresultatet (rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader)

· – resultat efter finansiella poster (finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna)

· – extraordinära intäkter och kostnader (saknar samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas)

· – bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder · – skatt

· – årets resultat

S
Soliditet – vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som visar på ett företags finansiella styrka. Det visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga och hur stor andel ett företags tillgångar finansierats med

eget kapital. En hög soliditet innebär att det inte finns något eget kapital alls medans en låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten. Man kan säga att en hög soliditet är god soliditet och låg soliditet är en dålig soliditet. Då ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella förluster eller motgångar. Om soliditeten är låg har man som företag i regel lättare att få banklån beviljat och så vidare. Återinvesteringar i företaget ökar soliditeten. Satsningar och investeringar som finansieras med främmande kapital, det vill säga genom lån minskar också ett företags soliditet.

Det är dock inte alltid säkert att en god soliditet är gynnsam för företaget. Hög soliditet kan också vara en följd av otillräckliga investeringar eller bristande utvecklingsarbete. Ofta beror dålig soliditet på att ett företag går med förlust men kan även vara följd av en kraftig expansion och investeringar som kan vara både nödvändiga och naturliga i perioder.

SQL – Vad är SQL?

Structured Query Language, SQL, är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas.

Styrelse – Vad är en styrelse?

En styrelse är en samling av personer som har utsetts för att ansvara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en stiftelse, förening eller annan juridisk person. En person som är delaktig i en styrelse kallas styrelseledamot. Styrelseledamöterna har olika erfarenheter då den samlade kompetensen har en stor betydelse för företagets prestation. Finns det en verkställande direktör, en VD, leds företaget med den personen tillsammans med övriga styrelsen.

V
Verksamhetsstyrning – vad är verksamhetsstyrning?

Det är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag, organisation eller en myndighet sätter för att uppnå ett visst resultat. Syftet är att använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt. En bra verksamhetsstyrning syfta till att alla medarbetare strävar mot samma mål, blir mer engagerade och presterar bättre. Företaget kan på så sätt förbättra effektiviteten i processerna och utveckla verksamhetens operativa skicklighet.

Å
Årsredovisning – Vad är årsredovisning?

Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningara, ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är bestämt i årsredovisningslagen (ÅRL)  och ska vara offentlig.

Enligt ÅRL skall en årsredovisning bestå av:

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Finansieringsanalys (endast för större företag)
  5. Noter
  6. Revisionsberättelse

Den ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och följa god redovisningssed. God redovisningssed innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar och praxis som finns att tillämpa.

Överskådligheten innebär att årsredovisningarna ska presenteras systematiskt och med stora möjligheter till överblick.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så bokar vi in ett första möte där våra duktiga experter berättar mer om hur våra lösningar kan hjälpa just ert företag.